รถยนต์เชิงพาณิชย์คืออะไร_

รถยนต์เชิงพาณิชย์คืออะไร?

รถยนต์เชิงพาณิชย์ คือ รถยนต์ที่ใช้เพื่อดำเนินการทางการค้า ยกตัวอย่างเช่น การขนส่งสินค้า การขนส่งวัสดุ วัตถุดิบ และอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เป็นรถยนต์ที่ใช้เพื่อการเช่าหรือใช้เพื่องานรับจ้างทั้งรับจ้างรับส่งผู้โดยสาร และรับจ้างอื่น ๆ

รถยนต์ส่วนบุลคลคืออะไร?

รถยนต์ส่วนบุลคล คือ การใช้รถส่วนบุคคล ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติรถยนต์ กล่าวคือ เป็นการซื้อรถใช้เพื่อชีวิตประจำวัน ซื้อรถขับไปทำงาน เสาร์อาทิตย์ขับไปทานข้าวตามห้างแบบเรานั้นเอง 

ซึ่งเราจะเห็นว่าการใช้งานสองแบบนี้มีแตกต่างกันชัดเจน เพราะความเสี่ยงแตกต่างกัน จึงเสียเบี้ยประกันแตกต่างตามไปด้วย

แต่ปัจจุบันรูปแบบการใช้งานรถยนต์เริ่มเปลี่ยนไป มีการนำเอารถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้บริหารเป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์ เช่า เรานำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการเป็นรถแท็กซี่ อย่าง Grab Taxi จนทำให้เกิดความสับสนว่า จะเสียเบี้ยประกันแบบไหนยังไงดี?

ทั้งยังมีรูปแบบอื่นๆ อีกที่มีความเหมือนและคล้ายกับสอบแบบแรกที่เราอธิบายไป เช่น การใช้เพื่อการพาณิชย์ รถที่ใช้รับจ้างให้เช่า หรือรถที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดาแต่โดยปกติการใช้รถจะใช้ เพื่อการขนส่งผู้โดยสาร หรือบรรทุกสินค้า เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือธุรกิจ หรือเป็นรถที่ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล หรือการใช้รับจ้างสาธารณะ รถที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และใช้รถในทางรับจ้างสาธารณะ หรือการใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษหมายถึงรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ สำหรับการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น การบรรทุกเชื้อเพลิง แก๊ส ต่างๆ

ประกันรถยนต์เชิงพาณิชย์จึงต้องออกแบบมาให้แตกต่างและ มีเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่ารถยนต์ธรรมดา หรือรถยนต์ส่วนบุลคล
 ทำให้อัตราเบี้ยประกันที่จะต้องจ่าย ขึ้นอยู่กับจำนวนทุนเอาประกัน อายุของรถยนต์ อายุของคนขับขี่ และอื่น ๆ ตามบริษัทประกันจะพิจารณาด้วย

เอกสารการทำประกันรถยนต์เชิงพาณิชย์ของบริษัทต่างๆ ที่ออกแบบไว้

สำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันรถยนต์เชิงพาณิชย์ ขั้นแรกต้องหาบริษัทที่พร้อมบริการ ยินยอมให้เรานำรถส่วนตัวไปบริหารแบบเชิงพาณิชย์เสียก่อน หลังจากนั้นจะต้องเตรียมเอกสารการทำประกัน ดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน รวมถึง

* สำเนาทะเบียนรถยนต์
* รายละเอียดของรถยนต์
* สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาใบอนุญาตขับขี่

เมือเราพอจะมีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เชิงพาณิชย์ เราก็จะสามารถหาบริษัทที่รับประกันให้เราได้ในราคาเบียประกันไม่สูงมากนัก แต่ให้เรารู้สึกปลอยภัยในการให้ผู้อื่นร่วมเดินทาง หรือใช้บริการไปกับเรา แถมถูกต้องตามกฎหมายเสียด้วย

สนับสนุนบทความคุณภาพโดย Drivemate

บริการเช่ารถภูเก็ตที่นิยมที่สุด

เช่ารถโดยตรงจากเจ้าของ ในราคาที่ประหยัดกว่า เงื่อนไขต่อรองได้เยอะกว่า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *